Hva skjer der ute?

Hva skjer der ute?

Etter en periode med mye usikkerhet og mange avlysninger og utsettelser av planlagte produksjoner, aner vi en forsiktig optimisme blant medlemslagene våre og mange har nå konkrete datoer for sine produksjoner enten i 2020 eller i 2021. Alle våre medlemslag kan markedsføre forestillingene sine i aktivitets kalenderen på natf.no. Send gjerne en e-post med tid, sted og plakaten til forestillingen deres til annelise@natf så deler vi.

 

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Fredag den 18. september 2020 kl. 18.00

Siden årsmøtet som opprinnelig skulle blitt avholdt den 25. april i 2020 måtte utsettes på grunn av korona situasjonen, arrangerer NATF nå digitalt årsmøte fredag 18. september 2020 kl.18.00. Innkallingen ble sendt ut til våre medlemslag onsdag 17. juni. Møtet vil bli avholdt på plattformen Zoom og alle påmeldte mottar en e-post med link til årsmøtet.

Det skjer stadig endringer i amatørteaterlandskapet både politisk såvel som organisatorisk. Vi oppfordrer så mange som mulig til å stille på årsmøtet for å si sin mening, påvirke og være med å forme Norsk Amatørteaterforbund sin stemme utad de kommende to år.  Alle lagene kan stille med en delegat med tale-, forslags- og stemmerett. Lagene kan i tillegg stille med så mange observatører som de ønsker.

Umiddelbart etter årsmøtet vil det bli vist en digital forestilling. Mer informasjon om forestillingen kommer.

Innkalling digitalt årsmøte 2020

Vel møtt!

 

 

 

Veileder: Smittevern i frivillige organisasjoner

Veileder: Smittevern i frivillige organisasjoner

LNU og Frivillighet Norge har utarbeidet en veileder for hvordan organisasjoner kan gjennomføre aktiviteter innenfor smittevernreglene.

Frivillige organisasjoner kan gjennomføre de fleste av sine aktiviteter, så lenge de overholder gjeldende råd  og anbefalinger om smittevern slik de er beskrevet i veilederen og på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Veilederen tar utgangspunkt i forskriften om koronautbruddet. Denne forskriften har en rekke krav til gjennomføring av arrangement hvor personer fysisk møtes. Veilederen skal sees på som en samling råd og tips om hva det er viktig for de frivillige organisasjonene å huske på når de gjennomfører aktiviteter og arrangementer og organisasjonen har ansvar for at aktiviteter og arrangementer er i tråd med råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene.
De fire hovedreglene som beskrives er:

 1. Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter
 2. Sørg for god hygiene
 3. Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer
 4. Ikke del utstyr under aktiviteter

Du finner veilederen i sin helhet her.

 

 

Kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs

Kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs

Søk kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs hos Studieforbundet kultur og tradisjon

Det er nå mulig å søke kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs hos Studieforbundet kultur og tradisjon. Kursarrangører som har avlyst eller redusert timetall for kurs i perioden fra og med 5. mars til og med 1. juli 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19, kan søke om kompensasjon i forbindelse med løpende utgifter tilknyttet planlagte, reduserte eller avlyste kurs.
Ordningen gjelder for kursarrangører som tilbyr kurs i samsvar med Voksenopplæringsloven.
Fristen for å søke er 20. mai.

Les mer om ordningen HER

 

 

Momskompensasjon for regnskapsåret 2019

Momskompensasjon for regnskapsåret 2019

Nå er det igjen på tide å søke momskompensasjon!

Alle våre medlemslag, som er registrert i Frivillighetsregisteret og som har frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert, kan søke momskompensasjon gjennom NATF.
NATF søker på vegne av alle sine medlemslag og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. NATF har valgt forenklet modell som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Her finner du Lottstift sin informasjon om forenklet modell.

Dersom ditt medlemslag ønsker å søke momskompensasjon for regnskapsåret 2019 sender du inn søknadsskjema og revidert regnskap for 2019. Grunnlaget det søkes momskompensasjon for er teaterlagets totale driftskostnader.

Søknadsfristen er 30. juni og NATF mottar momskompensasjonen fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet i desember. Momskompensasjonen utbetales uavkortet til medlemslagene så snart NATF mottar pengene.

For regnskapsåret 2018 var det 53 av NATF sine medlemslag som søkte om momskompensasjon og det ble utbetalt kr. 2 577 369,- i kompensasjon til disse. I år håper vi det er enda flere som vil benytte seg av ordningen.

Informasjon om MVA ordningen

Søknadsskjema – Momskompensasjon til medlemslag i Norsk Amatørteaterforbund[27576]

B4-Eigenerkleringsskjema-for-aksjeselskap-NN-m-felt

Nyttige tips fra Studieforbundet kultur og tradisjon

Nyttige tips fra Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet jubler for tilsagn på 250 000 kr fra IMDI. Dette gjør at de kan fortsette det gode arbeidet med å støtte ekstra opp om kurs som gjelder inkludering og språkopplæring. Har laget ditt startet opp kurs, eller har tenkt å starte opp kurs i 2020, som inkluderer deltakere med svake norskkunnskaper, eller er tilrettelagt for en gruppe med svake norskkunnskaper, der målet med kurset er inkludering og språkopplæring, ta kontakt med Studieforbundet.
Mer informasjon om disse midla er å finne her.

Kunnskapsdepartementet har gjort midlertidig unntak fra forskriften, slik at studieforbund kan gi tilskudd til kurs på minimum fire timer arrangert nettbasert, uten det opprinnelige kravet om at minst halvparten av kurstimene skal være med fysiske samlinger
Dette kan for eksempel gjøres over løsninger som Teams, Zoom, Skype, gruppevideochat på Messenger. Studieforbundet har laget en tipsliste for hvordan få til gode kurs over nett. Mer informasjon om dette og tips til hvordan holde gode nettkurs, kan dere finne her.

 

Søknadsportalen for idrett, kultur og frivillighet åpner 14. april

Søknadsportalen for idrett, kultur og frivillighet åpner 14. april

 

INFORMASJON OM KRISEPAKKEN TIL IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET
14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona- avlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

 Over hele Norge har en rekke arrangementer i frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst. Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon. De kan søke om kompensasjon for tapte billettutgifter, deltakerutgifter og merutgifter for arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.   

Det er satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (inkludert kulturfrivilligheten). Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling.   

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader 14. april. Da vil søknadsskjema og informasjon om hvordan man skal søke ligge på www.lottstift.no.    

Søknadsfristen er 21. april.

Hva som kompenseres avhenger av om arrangementet har blitt avlyst, stengt eller utsatt: 

 •  Arrangører som har avlyst eller stengt sine arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter som følge av avlysningen eller stengingen.  
 • Arrangører som har utsatt sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen.  

Hvem kan søke om kompensasjon:  

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.  
 • Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.  Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet, dersom du oppfyller vilkårene i ordningen de forvalter.   
 • Arrangører som er under konkursbehandling, kan ikke søke om kompensasjon. 

 Krav arrangementene som det søkes kompensasjon for må oppfylle:  

 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.  
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.   
 • Det kan ikke søkes om kompensasjon for blant annet:  
 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.  
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.  
 • Kostnader laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av om arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt.  
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.  
 • Arrangementer som organisasjonen ikke selv skulle arrangere.  
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.  
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Les mer på : https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/