Momskompensasjon for regnskapsåret 2021

Momskompensasjon for regnskapsåret 2021

Da er det igjen på tide å søke momskompensasjon, nå for regnskapsåret 2020.

Alle våre medlemslag, som er registrert i Frivillighetsregisteret og som har frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert, kan søke momskompensasjon gjennom Norsk Amatørteaterforbund (NATF).

NATF søker på vegne av alle sine medlemslag og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. NATF har valgt forenklet modell som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert.
Dersom ditt medlemslag ønsker å søke momskompensasjon for regnskapsåret 2020, fyller du inn lagets opplysninger i søknadsskjema. Du må også legge ved årsmøtegodkjent, revidert regnskap for 2020. Grunnlaget det søkes momskompensasjon for er teaterlagets totale driftskostnader, disse må derfor fremkomme av regnskapet.

Dette er en enkel måte for teaterlagene å få inn penger i kassen. Selv om aktiviteten i 2020 kanskje var litt lavere enn i et år uten pandemi og følgelig beløpet det søkes for lavere, så oppfordrer NATF alle sine medlemslag til å søke for sum driftskostnader også for 2020.

For spørsmål og veiledning – ta kontakt på tlf. 92892125 eller e-post til natf@natf.no Du kan også lese mer om ordningen på www.lottstift.no

Søknadsfristen er 30. juni 2021.

Informasjon 2021 om MVA ordningen Informasjon 2021 om MVA ordningen

Søknadsskjema 2021 – Momskompensasjon til medlemslag i Norsk Amatørteaterforbund[27576]

B4-Eigenerkleringsskjema-for-aksjeselskap-NN-m-felt

Ny Medlemsdatabase

Ny Medlemsdatabase

Norsk Amatørteaterforbund har over lengre tid arbeidet for å få på plass NY MEDLEMS DATABASE for sine medlemmer. Om kort tid er dette arbeidet ferdig og våre medlemmer vil kunne ta databasen i bruk. Den gamle databasen stenges og så snart den nye er klar til bruk, vil alle våre medlemmer få tilgang på denne. Dette gjøres ved at alle mottar en e-post med brukernavn og passord til sine sider.

Brukergrensesnittet i den nye databasen blir svært likt det som har vært i den gamle. Det vil si at du fortsatt kan registrere medlemmene i laget, legge inn produksjoner og kurs, og kommunisere direkte med medlemmene via e-post. NATF vil fortsatt kunne sende ut informasjon til gruppens kontaktpersoner og til alle medlemmene i databasen. I tiden som kommer vil NATF ta kontakt med lagene for veiledning og ytterligere informasjon.