Nå er det igjen tid for alle som arbeider med historiske spel til å søke om midler fra spelfondet. Søknadsfristen er 15. januar 2014. Det er Norsk teaterråd som administrer ordningen, som har som mål å stimulere til økt spelaktivitet og videreutvikling og kvalitetshevning av eksisterende spel.

Ordningen skal både bidra til utvikling av nye spel og sikre kontinuitet for etablerte spel. Spelaktiviteten bør inngå som et ledd i å styrke kulturaktivitet og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Det er ønskelig at spelaktiviteten inkluderer og stimulerer til bred deltakelse fra alle grupper, særlig barn og unge.

Spel som kommer inn under støtteordningen
• «Historiske spel», herunder sagaspel, lokalhistoriske spel, kirkespel og arbeiderspel, med lokal/regional tilknytning og almenn nasjonal interesse
• Historiske spel omfatter også tematikk som er nær i tid
• Aktørene i spelet er gjerne amatører eller det deltar både amatører og profesjonelle skuespillere
• Spelet skal være forankret i lokalt kulturliv
• Manuset er utviklet spesielt for spelet

Hva det kan søkes om støtte til
• Etablering av nye spel første oppsetningsåret
• Midler fra Spelfondet er ikke tenkt som generell driftsstøtte til etablerte spel, men skal bidra til videreutvikling og kompetanseheving, kunstnerisk eller i produksjonen

For søknadsskjema etc, se www.teater.no

Søknadskriterier
• Spelet kommer inn under Spelfondets definisjon
• Spelet skal fremføres i det året midlene tildeles
• Spelet skal være forankret i lokalt/regionalt kulturliv
• Flertallet av deltakerne i spelet skal være fra egen region
• Spelet skal ha nødvendig kompetanse/erfaring i bærende funksjoner
• Søker skal dokumentere lokal/regional delfinansiering
• Spelet skal ha en fremdriftsplan. Det bør også fremgå av planen om spelet er tenkt satt opp over flere år
• Nyetablerte spel skal fremlegge statusrapport tre måneder før premiere
• Etablerte spel skal legge ved kortfattet prosjektrapport og prosjektregnskap for forrige spel

Maksimalt tilskudd
• Tilskudd fra støtteordningen er begrenset oppad til kroner 300.000,-
• Det tildeles ikke midler til spel i spillfrie år
• Tilskuddsordningen har ikke prioritere midler til forprosjekter

Hva søknaden skal inneholde
• Prosjektbeskrivelse En prosjektbeskrivelse som redegjør for spelets målsetting og betydning i lokalsamfunnet/regionen. For etablerte spel skal det også komme tydelig fram hva som skal kvalitetsheves/forbedres og hvordan dette skal gjennomføres for at målet skal oppnås.
• Organisering Det må komme frem hvordan spelet er organisert med lister over prosjektansvarlige og sentralt medvirkende, både lokale og profesjonelle, og deres funksjon på og utenfor scenen. Dette for å dokumentere hvilken fagkompetanse som er knyttet til/skal knyttes til spelvirksomheten.
• Synopsis og utdrag En beskrivelse av hvordan den historiske hendelsen/tematikken fremkommer i spelet gjennom synopsis og en kort scene fra stykket.
• Økonomi Budsjett og finansieringsplan der lokal og regional finansiering fremkommer
• Fremdriftsplan En plan som beskriver spelets organisatoriske og kunstneriske fremdrift (milepæler) frem til premieren, samt antall forestillinger og evt plan for gjentakelse.

Søknadsprosessen
• Det er søkers ansvar å sørge for at søknaden er komplett og ihende Norsk teaterråd innen tidsfristen.
• Søknader som ikke er komplette innen søknadsfristen blir ikke behandlet og får automatisk avslag.
• Spelutvalget, bestående av fem oppnevnte medlemmer med bred faglig kompetanse innen spel, behandler og innstiller på søknadene. Styret i Norsk teaterråd fatter vedtak om tildeling.
• Spel som ikke aksepterer eller rapporterer på tildeling innen gitte frister kan avkortes eller få tilskuddet trukket tilbake i sin helhet.

Klageadgang
• Det kan klages på vedtak gjort av Norsk teaterråd i forbindelse med søknad til Spelfondet dersom søker mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen eller at vedtaket er urimelig.
• Klage skal sendes til Norsk teaterråd skriftlig pr. post, i underskrevet stand, innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra Norsk teaterråd.
• Styret i Norsk teaterråd behandler klagen og fatter nytt vedtak. Vedtaket skal begrunnes overfor klager med henvisning til retningslinjene eller faglig vurdering.
• Saksbehandlingstid for klagen er inntil fire uker. Klager skal underrettes dersom behandlingstiden ikke lar seg overholde.