Hvor skal pengene komme fra?

Det kan synes langt fra overskuddet av tipping til den støtten din gruppe får gjennom diverse ordninger – men Kulturalliansen er altså opptatt av det store bildet.

Ingen deler av det frivillige kulturlivet klarer seg uten støtte fra staten, men når staten begynner å flytte pengebunken de skal fordele ut fra en virksomhet til en annen – hva skjer da? Dette spørsmålet stiller Kulturalliansen etter sitt årsmøte nylig. (28. april)

Kulturalliansen er bekymret over utviklingen i hvordan spillemidler til kulturformål disponeres og krever derfor en gjennomgang av tippenøkkelens fordeling og funksjon.

TIPPEOVERSKUDD GIR MILLIARDER
Penger tas fra spillemidlene, altså overskuddet fra spillevirksomheten i Norsk Tipping (med forbehold: 3,2 mrd i 2021) fordeles først med 6,4 % til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Kulturalliansen er sammenslutning for nesten 40 frivillige kulturorganisasjoner. Blant disse er Norsk Amatørteaterforbund. Kulturalliansen vil styrke det frivillige, organiserte kulturlivets posisjon og rammevilkår i samfunnet. Nå er de bekymret for hvordan det vil gå med midler når «pengekilden» flyttes.

FLERE PENGER – MEN SKAL DET DELES PÅ MER?
Etter årsmøtet skriver de blant annet på sin nettside:
Ettersom fordelingsnøkkelen for tilskuddet ble endret, og kulturens andel stadig mer redusert, ble det argumentert med at fordi det skulle komme så MYE mere penger inn i tippenøkkelen så ville dette også medføre mere penger til kulturformålene. Og summen som går til kulturformål er ganske riktig økt, men for et av de formålene som opprinnelig fikk finansiering herfra, summen som går til kulturlokaler, er summen isteden redusert fra 125 millioner i 2013 til 47 millioner i 2020. Det kan virke som Kulturdepartementet – når de disponerer kulturandelen – ikke ser verdien av disse midlene, og derfor ikke ser skaden de gjør ved å kutte i dem.

Økningen for Den Kulturelle Skolesekken og Frifond kunne også vært større, om ikke Kulturdepartementet hadde brukt av disse midlene til å finansiere sitt eget ansvar. Stadig flere formål belastes nå spillemidlene, og både opplæringstilskudd over Voksenopplæringsloven og bidrag til offentlige museer betales nå av spillernes bidrag.

Kulturalliansen () kartlegger hvordan det står til med arenaer for det frivillige kulturlivet over hele landet vårt. Kartleggingen så langt viser at tilstanden er ille. Lokalene kulturfrivilligheten bruker er til dels helsefarlige og i beste fall bare så dårlig tilpasset aktiviteten at kvaliteten på produktet forringes.

Kulturalliansen krever:

  • Klargjøring/Retningslinjer av hva som kan dekkes av spillemidlenes kulturandel
  • Klargjøring av hvem som endrer disposisjon av midlene
  • Initiativ til endring i plan- og bygningslovverk og gode bestemmelser i ny Kulturlov
  • En evaluering av bruken av tippenøkkelen og endringen i denne både for idrett og kultur.
Del dette innlegget:

Relaterte innlegg