Reisestøtte til medlemsgrupper – søk nå!

Det er nok av scener - og publikumssenter - som venter i utlandet. (Her fra Spania)
Det er nok av scener – og publikumsseter – som venter i utlandet. (Her fra Spania)

Teatergrupper i Norsk Amatørteaterforbund (NATF) kan søke tilskudd til festivaldeltakelse i 2015. Styret har avsatt kr. 50.000,- i budsjettet for 2015 til dette formålet. Reisestøtten skal ha som formål å fremme internasjonal deltakelse på festivaler, teaterkurs ol. Det finnes ikke eget søknadsskjema for ordningen. Formuler en skriftlig søknad med reisebudsjett, og send den til: Norsk Amatørteaterforbund, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer – eller på e-post til:

RETNINGSLINJER

  1. FORMÅL Reisestøtten har som formål å bidra til å fremme at teatergrupper representerer Norge og NATF i internasjonale sammenhenger, slik som internasjonale festivaler, kurs ol.
  2. HVEM KAN SØKE? Alle teatergrupper som er medlemmer i NATF kan søke om tilskudd til reise i forbindelse med internasjonal representasjon i utlandet. Tilskudd kan unntaksvis gis til enkeltpersoner. Tilskudd gis kun dersom arrangementet gagner amatørteatervirksomheten.

  3. KRAV TIL SØKER A) Bekreftelse på deltagelse fra arrangør skal legges ved søknaden. B) Internasjonalt reisetilskudd gis som hjelp til å finansiere reise- og transportkostnader C) Søknaden skal være sekretariatet i hende senest to måneder før gjennomføring. D) Det utbetales ikke tilleggsbevilgning dersom reisen blir mer kostbar enn forutsatt i søknaden. E) Det forutsettes at søker selv bidrar med minimum 25 % av kostnadene av egne midler og eventuelt også søker til andre støtteordninger. Dette skal fremkomme av søknaden.
  4. SØKERENS PLIKTER OG RETTIGHETER A) Dersom det blir tildelt reisetilskudd har mottaker plikt til å sende rapport og regnskap. Rapporten sendes sekretariatet senest innen tre måneder etter at reisen er gjennomført. Rapporten skal beskrive gruppens teaterfaglige utbytte, positive og negative sider ved arrangementet, overnatting, mottagelse, reise ol. B) Utbetaling foretas forskuddsvis med 1/2 del av innvilget tilskudd. Forskudd utbetales tidligst fire uker før gjestespillet gjennomføres. Den resterende 1/2 del utbetales etter levert rapport med regnskap. Dersom rapport med regnskap ikke leveres innen den oppsatte fristen, vil ikke det resterende tilskudd bli utbetalt, og første halvdel av tilskuddet vil bli vurdert krevd tilbake. C) Reisetilskuddets størrelse avhenger av hvor reisen går og hvor mange som deltar på turen. Dersom det søkes om tilskudd til fem eller færre, gis det maksimum kr. 5.000,- i reisetilskudd. Dersom det søkes om tilskudd til seks eller flere, gis det maksimum kr. 10.000,- i reisetilskudd. D) Dokumentasjon som sendes inn sammen med søknaden returneres ikke uten at det er inngått særskilt avtale.
  5. SAKSBEHANDLING A) Søknad med nødvendige bilag og dokumentasjon sendes sekretariatet B) Styret i NATF behandler søknader etter innstilling fra generalsekretæren. C) Det er ikke faste søknadsfrister. Søknader sendes inn og behandles fortløpende.
  6. IKRAFTTREDELSE Retningslinjene trer i kraft umiddelbart etter tilsagn om støtte er godkjent av styret i NATF.
Del dette innlegget:

Relaterte innlegg