Sett av datoen 25. april 2020 allerede nå, da er det årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Sett av datoen 25. april 2020 allerede nå, da er det årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund

Vil du være med på laget og legge føringer for hva og hvordan Norsk Amatørteaterforbund best skal jobbe for å tilfredsstille amatørteatermiljøets behov i Norge?

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er en landsdekkende medlemsorganisasjon med amatørteaterlag og enkeltpersoner med teaterinteresse som medlemmer.
Teaterdagene er NATFs faste store kursarrangement som blir gjennomført på Lillehammer i september hvert år, og i år er det faktisk 25.års jubileum for dette arrangementet!

Årsmøtet er NATFs øverste organ og blir avholdt annet hvert år innen utgangen av april.
I år avholdes årsmøtet den 25. april, på Gardermoen.
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut til alle medlemslagene våre innen 24.februar, og husk at alle medlemslagene kan stille med en delegat med tale-, forslags- og stemmerett. I tillegg kan medlemslagene stille med observatører.

Norsk Amatørteaterforbund har et et styre som består av fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.
Valgkomiteen ønsker innspill på potensielle nye kandidater til å sitte i styret hos Norsk Amatørteaterforbund.
Hvis du er en person (eller du kjenner en person) som kunne tenke deg/seg å være med på laget for å stake ut kursen for Norsk Amatørteaterforbund de neste to årene vil vi gjerne ha innspill på kandidater.
Som styremedlem vil du få påvirkningskraft til å komme med gode ideer og innspill, mene noe om det politiske landskapet, si noe om hva du tenker bør være organisasjonens viktigste mål og mene noe om hvordan vi på best mulig måte kan være en ressurs for teaterlag og imøtekomme deres behov.

§ 1 FORMÅLSPARAGRAF
Norsk Amatørteaterforbund, NATF, er en sammenslutning av amatørteatergrupper og foreninger/lag/stiftelser med amatørteater som del av sin virksomhet.

NATF skal jobbe for å:

  1. Stimulere amatørteatervirksomheten i foreninger/lag og stiftelser for å fremme en allsidig amatørteatervirksomhet.
  2. Heve amatørteaterets kunstneriske nivå, og fremme dets sosiale betydning.
  3. Øke den allmenne forståelse og interesse for amatørteaterarbeid.
  4. Virke som bindeledd mellom de enkelte foreninger/lag/stiftelser og de sentrale myndigheter. Dessuten bidra til samarbeid mellom organisasjoner med amatørteaterinteresser på nasjonalt og internasjonalt nivå.

NATFs vedtekter finner du HER

Norsk Amatørteaterforbund trenger altså innspill til gode kandidater som har et stort hjerte for amatørteatervirksomheten i landet vårt, og som ønsker å bidra med sine tanker, ideer og kunnskap. Det sittende styret og administrasjonen lover å ta imot nye medlemmer i styret med åpne armer og store varme hjerter som banker for amatørteaterets ve og vel.
NATF gjennomfører ca. 6 – 8 styremøter i løpet av et år. Noen fysiske møter og noen telefonstyremøter.

Vi har det veldig hyggelig når vi samles til fysiske møter og blir bedre kjent med hverandre.
PS! Styret i NATF er for tiden litt underrepresentert på mannlige styremedlemmer, og vi henstiller den mannlige delen av amatørteaterfeltet å kjenne sin besøkelsestid.
Vi bør ha flere enn en hane i kurven synes vi. (se bildet)
Styret i NATF diskuterer, finner løsninger, ler, gråter ved behov, kommer med gode ideer, finner på noe spontant, legger planer, danser hvis påkrevd, gjennomgår regnskapstall, tenker kloke tanker om samarbeid med andre, og har det i store trekk veldig fint sammen.
Med det sagt, så er personer vi ønsker inn i styret helt vanlige mennesker, men som kanskje har et litt over gjennomsnitt bankende hjerte for amatørteaterfeltet.

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE MED PÅ LAGET!

Slå gjerne på tråden på tlf. 418 50 555 for en prat,
– eller send en e-post med forslag til kandidat (og husk at det godt kan være deg selv) til: helen@natf.no

Tilskudd til Amatørteater og frivillige teaterformål

Tilskudd til Amatørteater og frivillige teaterformål

Teatergrupper se her!

Forvaltning av tilskudd til Amatørteater og frivillige teaterformål ble overført til Kulturrådet i 2019. En av oppgavene Kulturrådet fikk var å opprette en tilskuddsordning med aktivitetsmidler til amatørteater, og dette er ordningens første utlysning. Tilskuddsordningen er rettet mot grupper som driver med frivillig amatørteateraktivitet og har som formål å bidra til økt aktivitet, samt bedre de økonomiske rammene for amatørteater blant voksne.

Hvem kan søke?
Grupper som driver frivillig amatørteateraktivitet. Gruppen må bestå av minst to personer. Alle gruppens utøverne skal være amatører og over 18 år. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Medlemsorganisasjoner kan ikke søke på vegne av sine medlemslag eller grupper.

Hva kan få støtte?
Det kan søkes om tilskudd til:

  • Kostyme/maske: Leie eller kjøp av kostyme eller materialer til å lage egne kostymer. Inkluderer maske, sminke og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
  • Kurs: Kurs i utøvende performativ kompetanseheving som gir deltagere i gruppen ferdigheter som er nødvendig i forbindelse med en fremføring. Gjelder kurs i for eksempel scenekamp, akrobatikk, mime, sang, dans og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
  • Scenografi og rekvisitter: Leie/kjøp av scenografi og rekvisitter, eller materialer til å lage egne scenografiske elementer (maksimalt 30 000 kroner)
  • Lokaler: Leie av lokale til prøver og fremføring (maksimalt 30 000 kroner)
  • Teknisk utstyr: Leie av teknisk utstyr i forbindelse med en fremføring. Gjelder utstyr som lyd- og lysutstyr, røykmaskin, projektor og lignende (maksimalt 40 000 kroner)
  • Bistand fra profesjonell aktør: Honorar til ekstern profesjonell bistand fra for eksempel teaterinstruktør, dramatiker, koreograf, musiker, skuespiller, scenograf, lys- og lydtekniker, dramaturg og lignende. NB! Vedkommende kan ikke være en fast deltaker i gruppen eller i nær familie med deltakere i gruppen (maksimalt 50 000 kroner)

Det kan søkes om tilskudd inntil 50 000 kroner totalt til aktiviteter i et begrenset tidsrom.

MER INFO OM STØTTEORDNINGEN HER
HUSK FRIST 3.mars 2020
– og her kan du se hva som har fått støtte så langt

Musikkutstyrsordningen (MUO) lanserer ny prøveordning for innleie av utstyr for teatergrupper

Musikkutstyrsordningen (MUO) lanserer ny prøveordning for innleie av utstyr for teatergrupper

Foto: Kristian Johnsen, Lillehammer Lyd og Lys

MUO har lansert en ny prøveordning for innleie av utstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger, også for teater!

Med utvidet mandat er det viktig for MUO å møte behovet til frivillige lag og foreninger på best mulig måte.
MUO ser at mange teaterlag søker om innkjøp av dyrt teknisk spesialutstyr som ikke er bærekraftig å eie med tenke på mengde bruk og vedlikeholdsbehov, men nå åpnes det for en ordning der det kan søkes om midler til å leie inn utstyr.

Fram til det finnes en god nok infrastruktur med egnede og utstyrte lokaler over hele landet vil altså MUO åpne opp for at lag og foreninger i en mellomfase kan søke om tilskudd til å leie inn dette utstyret til enkelte forestillinger. Teknisk spesialutstyr omfatter trådløse mikrofoner med tilbehør og tekniker, lysutstyr og annet utstyr som er avgjørende for å få satt opp eller framført en spesiell forestilling. De som mottar tilskudd leier selv inn utstyr fra valgfri lokal leverandør.

For å kunne søke tilskudd må teaterlaget være registrert i enhetsregisteret og kunne vise til en helårsaktivitet i form av øving, som fører frem til arrangementet. Det forutsettes at arrangementet er i lagets egen regi, som et resultat av helårsaktiviteten.

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA HER

HVA:
Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør. Maksimal tilskuddsramme er kroner 50.000 per kalenderår til et lag eller en forening. Det kan søkes om tilskudd til flere forestillinger, inkludert prøveperioder, innenfor samme kalenderår.
Det forutsettes en egenandel på minimum 25% av den total kostnad. Maksimal tilskuddsramme fra MUO vil være kroner 50.000, og utbetalt sum og egenandel vil justeres etter den reelle kostnaden. Tilskuddsmottaker står selv fritt til å leie inn dyrere utstyr.
HVEM:
Frivillige lag og foreninger. (Målgruppen for ordningen er ulike teatergrupper, kor, korps, orkester og andre lag. Merk at søker må kunne vise til en helårsaktivitet som fører frem til forestillingen eller konserten. Festivaler kan ikke søke.
NÅR:
1. hver måned
NB! (med unntak av første søknadsfrist på nyåret, som blir 6. januar 2020

Forutsetninger:
Det kan kun søkes om tilskudd om det er behov for spesialutstyr i en kortere periode (f.eks. trådløse mikrofoner til en forestilling).
Lokal leverandør må være et registrert firma som driver med utleie. Utstyr kan ikke leies fra privatpersoner, andre arrangører, samarbeidspartnere eller kulturhus. Tilskudd til leie av lokale omfattes ikke av denne ordningen.

OBS!
Det skal også velges nytt fordelingsutvalg for 2020-2021, og nå kan det meldes inn forslag til kandidater til å sitte i dette utvalget!

Norsk Amatørteaterforbund henstiller sine medlemsgrupper om å vurdere om de har kandidater som har relevant bakgrunn for å tre inn som medlem i fordelingsutvalget. Husk at det er lov å foreslå seg selv).

Fordelingsutvalget er et sentralt organ i MOU-ordningens forvaltning av tilskudd.
Årlig behandler fordelingsutvalget flere hundre søknader som kommer inn til hovedsøknadsfristene i mars og september. Sakene som kommer til fordelingsutvalget er grundig behandlet av administrasjonens saksbehandlere som leverer en innstilling. I utvalget gjøres det en prioritering og fattes vedtak i hver enkelt sak.
Det skal velges 6 medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden 2020-2021.

Har du eller ditt teaterlag forslag til kandidat for utvalget?
Send en e-post med en kort beskrivelse av kandidaten til post@utstyrsordningen.no  innen 10. januar 2020 (få med navn, bosted, kontaktinformasjon og relevant bakgrunn for å tre inn som medlem i fordelingsutvalget.
Det er lov å foreslå seg selv).
Alle forslag vil vurderes og aktuelle kandidater kontaktes før de oppnevnes av styret i februar.
Mer info om fordelingsutvalget finner du her.

 

Riktig god jul i hver en krik og krok

Riktig god jul i hver en krik og krok

En riktig god jul og et fantastisk nytt år ønskes alle våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Sekretariatet i Norsk Amatørteaterforbund tar juleferie fra og med 20. desember, men er tilbake igjen på kontoret den 2. januar.
Vi ønsker alle som en en riktig så trivelig julefeiring i alle kriker og kroker av landet, og ser frem til et nytt spennende år med mange flotte teateropplevelser.

Vårres Jul   ⇐ hør sangen her, og syng gjerne med av full hals.
Tekst: Hans Rotmo

Vi skjønt det når a Tante Anna kom
Og rundvaska i kvart einaste rom
Og vi ungan vi vart påkledd og sendt ut
Det lukta grønsåp overalt te slut

I stua gikk a mor og bynnt forander
Vi glodd på engla, stall og raud girlander
Og julestjerna brann som hu ha brinni
Vi kleiv opp fer å sjå ka som va inni

Ref: Sjå snø’n han ligg så fin og kvit
No kjem det hest og slea hit
Hør bjella hi så fin ein klang
Og linge-lange-ling-lang-lang

Og slaktar’n kom med tingan sin i’n sekk
Vi ungan vi sprang ut og gjømt oss vekk
Men vi klemt oss framved husnåva og kjeik
Og haurd at grisen Margido han skreik

Så traska vi i beina på ‘om far
Ned kjellartråppa men da fikk vi svar:
– (Ehemm) Ølet skjemmes hvess dokk kjem fer nære!
Vi skjønt at brukbart maltøl va en ære

Ref

Så kom a Märtha Dala og bakt goro
Hu fortælt oss eventyr og spas og moro
Og mjølstøvet sto rundt a’ som ein filt
Vi ungan vi åt deig og ha det gildt

Så kom juletreet inn og vi forsto
No va det like før det falt te ro
Alt spennanes va slutt, no skull vi vaskas
Og pyntas på og snakkas te og daskas

Ref

 

Medlemsdatabase

Medlemsdatabase

Medlemsdatabasen er publisert

Etter noen utfordringer, er den nye medlemsdatabasen på lufta og du skal nå, som kontaktperson i din teatergruppe, ha mottatt en e-post med påloggingsinformasjon. Du finner som tidligere medlemssidene på www.natf.no . Når du går inn på www.natf.no og klikker på «Medlemssider» finner du bruksanvisningen til databasen i menyen øverst på siden.

Vi har erfart noen tekniske problemer hos noen av medlemslagene våre i oppstarten. Dette gjelder i vesentlig grad at når lagene sletter et medlem, får de ikke lenger tilgang på lagets medlemmer. Det jobbes med å utbedre dette, skjer det deg, ta kontakt. Vi mottar også gjerne innspill til endringer eller ønsker om andre funksjoner enn de som allerede finnes.

Den største endringen i forhold til den gamle databasen, er tilpasningen til den nye Personvernloven som trådte i kraft i  2019. I grove trekk sier loven at det må være gitt samtykke fra det enkelte medlemmet til all personinformasjon som lagres om det enkelte medlemmet. Dette ivaretas i den nye medlemsdatabasen ved at alle registrerte medlemmer mottar en e-post hvor de gis mulighet til å samtykke til at medlemslaget og NATF lagrer deres personinformasjon. Du finner NATF sin personvernerklæring her. Det er også viktig at dere som teatergrupper med egne medlemmer, har et dokument som sier noe om hvordan dere håndterer personopplysninger. Bruk gjerne hele eller deler av NATF sitt dokument og ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker en prat rundt dette.

Logg dere på den nye medlemsdatabasen, ta den i bruk og gjør dere kjent med de forskjellige funksjonene og bruk oss i NATF som support hvis dere lurer på noe.

Lykke til!

Audition hos Bronsebukkene

Audition hos Bronsebukkene

Norsk Amatørteaterforbund har fått en henvendelse fra Friluftsteateret Bronsebukkene som ber oss om å formidle informasjon om at det er audition den 23. november til oppsetningen av Bronsebukkene. Vi formidler gjerne. 

AUDITION
Friluftsteateret Bronsebukkene settes opp på Hadeland Folkemuseum 12.-16. august 2020 og søker en ung jente i rollen som Ragna.
De holder audition 23. november i musikkrommet på Frøystad.
Er du en jente som er mellom 9 og 13 år neste sommer, og som liker å synge og spille teater, så kan du være den vi ser etter.
Meld deg på audition ved å sende en mail til bronsebukkene@gmail.com.

INFORMASJONSDAG
De trenger mange andre skuespillere i alle aldre også, så meld deg på ved å sende en mail med litt info om deg selv, eller møt opp på Frøystad for å høre mer lørdag 23. november kl 12-14. Det er behov for gutter og menn som vil lære å sloss, jenter som vil danse (eller lære å sloss), små og store barn (nedre aldersgrense 6 år), og kvinner og menn i alle aldre.
Og vil du ikke stå på scenen, men vil bidra allikevel så har de bruk for deg til mange andre oppgaver. Det er behov for frivillige, så meld deg på.
Øvingsperiode er fra 27.juli.
Lurer du på noe mer, så ring 99708181 eller send en mail til Bronsebukkene.